Cégünkről
Galéria
Referenciák
Kapcsolat
Humán erőforrás
Műszaki információ
Pályázatok
Adatkezelési tájékoztatóÉpítőipari Beruházó és Szállítmányozó Kft.

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14
Telefon: +36 42 787 910, Fax: +36 42 786 012
E-mail: iroda@kelet-ut.hu


Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelo

 • Teljes neve: Kelet-Út Építoipari Beruházó és Szállítmányozó Kft.
 • Képviselo: Kis Viktória
 • E-mail címe: iroda@kelet-ut.hu
 • Telefonszáma: +36 42 787 910
 • Honlapja: www.keletut.hu
 • Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14.
 • Levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 14.
 • Adatvédelmi tisztviselojének neve: Kis Viktória
 • Elérhetosége: iroda@kelet-ut.hu

2. Jogszabályi háttér

A cég ügyfelek adatainak a kezelése során az alábbi jogszabályok alapján jár el:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (a továbbiakban: GDPR)
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérol szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

3. A kezelt személyes adatok köre, célja és jogalapjaJogszabályi háttér

A cég a kapcsolattartó személyes adatait a szerzodo felek jogos érdeke alapján kezeli. Ilyen jogos érdekek a felek közötti gyors és hatékony kommunikáció, illetve problémamegoldás biztosítása.

4. Az adatkezelés idotartama

Az adatkezelés idotartamát a szerzodés típusától és tárgyától függoen az Ltv. rendelkezéseivel összhangban az Egyetem Iratkezelési Szabályzatának 1. sz. melléklete szerinti Irattári Terv határozza meg. Általában 10 vagy 15 év, de bizonyos típusú és tárgyú szerzodések nem selejtezhetok. A megorzési idot az utolsó érdemi intézkedés lezárásának keltét követo év elso napjától kell számítani.

5. Adatbiztonsági intézkedések

5.1. Adattárolás

A cég a szerzodéseket az általuk tartalmazott személyes adatokkal együtt papír alapon és elektronikusan egyaránt kezeli és tárolja. A papír alapú dokumentumok tárolása zárható szekrényben, fizikai behatásoktól védett helyen történik. Az elektronikusan kezelt adatokat a cég a központjában található saját szerverén tárolja. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan muszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmérol, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkezo kockázatoknak megfelelo védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tuz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és más támadások ellen. A biztonságról szerverszintu és alkalmazásszintu védelmi eljárásokkal gondoskodik. Megfelelo intézkedésekkel gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válása ellen.

5.2. Adatokhoz való hozzáférés

Személyes adataihoz a szerzodés elokészítésében, megkötésében és teljesítésében érintett szervezeti egységek vezetoi és érintett munkatársai férhetnek hozzá, a munkájuk ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten.

5.3. Adattovábbítás

Személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk, de egyes speciális típusú vagy tárgyú szerzodések esetében törvény közérdekbol elrendelheti a szerzodés nyilvános közzétételét (pl. közbeszerzés), vagy ezen adatai üzleti kapcsolattartási céllal közérdekbol nyilvános adatok kategóriájába eshetnek [Infotv. 3. § 6. alpont].

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokkal az 1. pontban megjelölt elérhetoségeken élhet. Ha élni szeretne az alábbi jogok valamelyikével, kérjük, hogy azt a tárolási idon belül tegye meg, különben csak az adatok törlésérol fogjuk tudni tájékoztatni.

6.1. Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, mely személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, milyen forrásból, és mennyi ideig kezeljük. Hozzáférést kérhet a kezelt személyes adatokhoz, pl. másolat formájában. A kérésnek 30 napon belül eleget teszünk [GDPR 15. cikk].

6.2. Helyesbítéshez való jog

Kérheti személyes adatainak helyesbítését: módosítását, kijavítását vagy kiegészítését. A kérésnek haladéktalanul igyekszünk eleget tenni. Személyi változás esetén a kapcsolattartói adatok változását a szerzodo fél köteles jelezni [GDPR 16. cikk].

6.3. Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben a szerzodéskötés még nem történt meg. A szerzodés megkötését követoen a kötelezo tárolási ido letelte elott törlési kérelem nem teljesítheto. A kötelezo tárolási ido letelte után – amennyiben az adatkezelo törlési kötelezettségének nem tett eleget – kérheti személyes adatainak törlését [GDPR 17. cikk].

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti az adatkezelés korlátozását [GDPR 18. cikk],

 • ha azok véleménye szerint pontatlanok, nem naprakészek. Ebben az esetben az adatkezelést felfüggesztjük arra az idotartamra vonatkozóan, amíg ellenorizzük az adatok pontosságát.
 • ha az adatkezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatok törlését. Ebben az esetben az adatokat zároljuk.
 • ha nincs már szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • ha tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelést felfüggesztjük arra az idotartamra vonatkozóan, amíg kivizsgáljuk, hogy a tiltakozásában felhozott érvek felülírják-e a szerzodo felek jogos érdekeit.

6.5. Tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból, vagy amennyiben az adatkezelés az Ön akarata ellenére történik, és vitatja annak jogos okát. Ebben az esetben 30 napon belül kivizsgáljuk, hogy a tiltakozásában felhozott érvek felülírják-e a szerzodo felek jogos érdekeit [GDPR 21. cikk].

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetoségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos problémák, észrevételek ügyében az Egyetem adatvédelmi tisztviseloje jogosult eljárni. Kérjük, hogy elsoként neki jelezze a problémát az 1. pontban megjelölt elérhetoségeken. A problémát a leheto leggyorsabban kivizsgáljuk, és próbálunk megoldást találni rá, és kizárjuk, hogy ez a jövoben is elofordulhasson. Ha a problémára mégsem sikerül megoldást találni, vagy nem elégedett a megoldási javaslatainkkal, adatainak az eloírások megsértésével történo kezelése esetén, vagy jogai érvényesítése érdekében választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) vizsgálatot kezdeményezhet.

A Hatóság elérhetoségei:

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

Web: www.naih.hu

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.